Provozovatel:

Lenka Nechvílová
Šebrov 104
679 22 Lipůvka
tel.č. 731 819 793
IČO: 75208989 , nejsem plátce DPH
 Podnikatel je zapsán v evidenci RŽP,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.ateliercharitas.cz.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky provozovatele upravují – v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 Kupující může nakupovat jako registrovaný, či jako neregistrovaný zákazník. Kupující neregistrovaný zákazník uvede v objednávce pouze ty údaje, které jsou nutné pro její vyřízení.

Při registraci a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém obchodu je informativního charakteru a vyhrazuji si právo na možnost drobných odchylek v barvě výrobků způsobené focením a zobrazením výrobku na monitoru. Každý výrobek je originál, a proto jsou možné i drobné odchylky linií a tvarů.

Webový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

- objednaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží,

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v dokončené objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je pro prodávajícího zasláno elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na kontaktní adrese prodávajícího: Vranov u Brna e.č. 6, 66432

    nebo v provozovně: Šebrov 104, 679 22

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

- bezhotovostně převodem do 7 dnů od objednávky na účet prodávajícího – číslo účtu: 131-502950217/0100

Objednané zboží v případě platby převodem na účet zasílám prostřednictvím České pošty jako doporučený balíček, cena poštovného i balného činí l00,-Kč. Platí při hmotnosti balíčku do 2kg.

Cena poštovného a balného na dobírku do 2kg činí 150,-Kč.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsáním příslušné částky na účet prodávajícího a poté bude objednané zboží zasláno kupujícímu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží do 14 dnů od převzetí zboží a to i bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, pošle doporučeně zboží včetně dodacího listu zpět na adresu: Lenka Nechvílová, 664 32 Vranov u Brna ev.č.6. Zboží nesmí nést známky používání či poškození, jinak nebude přijato.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží a budou započteny prodávajícím jednostranně proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5 obchodních podmínek pošle prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 Při převzetí balíčku od zaměstnance České pošty nebo osobním odběru máte právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození máte možnost uplatnit u České pošty reklamaci. Za poškození zásilky během její dopravy k zákazníkovi nese plnou odpovědnost dopravce zboží. Při osobním odběru, lze uplatnit reklamaci ihned. Potvrzením dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo v pořádku a bez jakéhokoliv mechanického poškození.

Nezapomeňte mít vždy připravený doklad totožnosti na převzetí.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění a nejsou v žádném případě využívány k jiným účelům, než dle 284/2004 Sb.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Registrací do systému internetového obchodu ateliercharitas.cz dává zákazník souhlas k uložení svých internetových údajů do firemní databáze, která slouží pouze k rychlejšímu řešení dalších budoucích objednávek.

Každý zákazník má právo e-mailem požádat o zrušení svého účtu, všechny informace o jeho osobě budou následně smazány z firemní databáze.

Své osobní údaje může zákazník také kdykoliv změnit, a to přihlášením do administrace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a také souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Z této služby se můžete kdykoliv odhlásit.

E-mailové adresy zákazníků nejsou v žádném případě poskytovány třetí osobě!

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem a nabývají platnosti dne 1.1.2014. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž o existenci nového znění upozorní před jejich uvedením v platnost.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

Kontaktní údaje prodávajícího: sestra Lenka Marie Nechvílová, Vranov u Brna e.č. 6

adresa elektronické pošty: info@ateliercharitas.cz,

telefon: 731 819 793

Ve Vranově u Brna 4.2.2014